Logo

[Afdelinger] [FC Nyt] [Billeder] [Bestyrelser] [Børneattest]

 

 

 
 
 

 

VEDTÆGTER FOR FC GRENAA

Vedtægterne som pdf-fil.

§ 1 FORENINGENS NAVN:

FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

 

§ 2 FORMÅL:

Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse for idræt og at muliggøre deltagelse i konkurrence- og motionsidræt.

Stk. 2: For bedst muligt at realisere foreningens formål er det foreningens pligt i muligt omfang at tilbyde uddannelse af ledere til idrætslige, organisatoriske og administrative opgaver.

 

§ 3 TILSLUTNING:

Foreningen er tilsluttet de for foreningens arbejde nødvendige idrætsorganisationer.

 

§ 4 MEDLEMSFORHOLD:

Stk. 1. Foreningen består af aktive og passive medlemmer.

Stk. 2. Medlem af foreningen kan enhver blive, som ikke er restant i anden forening.

Optagelse af medlemmer sker ved skriftlig begæring herom. For medlemmer under 18 år kræves underskrift af forældre eller værge.

Stk. 3. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med mindst én måneds varsel.

Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes, såfremt kontingent ikke betales rettidigt, eller medlemmet skader foreningens anseelse eller arbejde.

Eksklusion kan af vedkommende indbringes for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 5 FORENINGENS LEDELSE:

Med ansvar over for hovedgeneralforsamlingen ledes foreningen af en hovedbestyrelse og et antal underafdelinger. ( se § 7)

 

§ 6 HOVEDBESTYRELSEN:

Stk. 1. Hovedbestyrelsen har ansvaret for foreningens samlede økonomiske virke samt for koordination og fremme af foreningens fælles idrætslige og kulturelle virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, kasserer, sekretær og én repræsentant for hver underafdeling.

Stk. 3. Formand, kasserer og sekretær vælges på hovedgeneralforsamlingen for en 2-årig periode, således at formand og sekretær vælges på lige årstal, og kasserer på ulige årstal.

Stk. 4. Underafdelingernes repræsentanter i bestyrelsen vælges for en 2-årig periode på underafdelingernes generalforsamlinger.

Stk. 5. Hovedformand, kasserer og sekretær kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlem i en underafdeling.

Stk. 6. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder midt i en valgperiode, indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. Når en suppleant indtræder, kan bestyrelsen foretage omkonstituering, der gælder frem til næste ordinære generalforsamling. Ingen kan dog tvinges til at fratræde en post, hvortil vedkommende er valgt af generalforsamlingen

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når mindst 1 over halvdelen af bestyrelsen er til stede, og fraværende medlemmer er gjort bekendt med mødet. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed (se dog stk. 8).

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til – under forudsætning af – 4/5 af bestyrelsesmedlemmernes skriftlige accept og under ansvar over for generalforsamlingen – at optage lån i foreningens ejendom. I almindelige foreningssager tegnes foreningen af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan placere midler i ”sikre papirer” (obligationer) for at få størst muligt afkast af overskydende likvid kapital.

Stk. 10. Hovedbestyrelsen skal forelægges underafdelingernes budgetter og evt. budgetoverskridelser til godkendelse.

Stk. 11. Såfremt en underafdeling kommer i økonomiske eller administrative vanskeligheder, kan bestyrelsen træde hjælpende til.

Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

Stk. 13. Referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger indføres i foreningens forhandlingsprotokol.

 

§ 7 UNDERAFDELINGER:

Stk. 1. Underafdelingerne har ansvaret for én eller flere sportsgrenes idrætslige, økonomiske og kulturelle virksomhed i overensstemmelse med foreningens fælles retningslinjer for helhedens idrætslige, økonomiske og kulturelle virke (formålsparagraf).

Stk. 2. Underafdelingerne har eget regnskab og skal føre fortegnelse over såvel aktive som passive medlemmer.

Stk. 3. Underafdelingernes medlemskartoteker skal udleveres til hovedafdelingen efter begrundet anmodning.

Stk. 4. Underafdelingerne udfærdiger budgetter, som forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse.

En underafdeling kan ikke foretage økonomiske dispositioner, der indebærer risiko for budgetoverskridelser, som ikke på forhånd er godkendt af hovedbestyrelsen.

Stk. 5. En underafdeling kan ikke optage lån uden hovedbestyrelsens godkendelse.

En underafdeling kan placere midler i ” sikre papirer” (obligationer) for at få størst muligt afkast af overskydende likvid kapital uden hovedbestyrelsens godkendelse.

Stk. 6. Har en underafdeling driftsunderskud, kan hovedbestyrelsen bevilge lån til den pågældende afdeling. Af det fremtidige driftsoverskud skal indtil 80 % anvendes til tilbagebetaling.

Stk. 7. Har en afdeling driftsunderskud og i forvejen har sikret sig godkendelse for en del af dette ved budgetlægningen, sker tilbagebetalingen kun af den ikke godkendte del efter stk. 6.

Stk. 8. Underafdelingerne fastlægger selv deres forretningsorden og retningslinjer for afdelingernes virke. Forinden iværksættelse skal disse forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse.

Stk. 9. Det er tilladt de enkelte afdelinger at lede disse efter egne vedtægter, som skal vedtages af afdelingsgeneralforsamlingen. Disse vedtægter må ikke være i strid med hovedafdelingens love.

Stk. 10. Referat af afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsgeneralforsamlinger indføres i afdelingens forhandlingsprotokol.

Stk.11. Oprettelse og nedlæggelse af en underafdeling foretages af hovedgeneralforsamlingen.

En underafdeling kan ikke nedlægges, blot 3 stemmeberettigede medlemmer ønsker den opretholdt.

 

§ 8. HOVEDGENERALFORSAMLINGEN.:

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år medio marts.

Stk. 2. Annoncering skal foretages i ugepressen mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Evt. forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsorden skal mindst bestå af følgende punkter:

                      a. Valg af dirigent

                      b. Aflægning af beretninger

                      c. Godkendelse af regnskab og budget

                      d. Behandling af indkomne forslag

                      e. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                      f. Valg af 2 suppleanter

                      g. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

                      h. Eventuelt

Stk. 5. Valgberettiget er alle stemmeberettigede – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

Valgperioden er 2 år, dog vælges suppleanter kun for 1 år

Stk. 6. Afdelingerne må ikke vælge eller have revisorer, der er i familie med bestyrelsesmedlem/mer eller have tættere relationer i den enkelte afdeling til bestyrelsesmedlem/mer. I så fald skal der vælges 2 revisorer, hvoraf den ene skal være uvildig og heller ikke må være i familie med bestyrelsesmedlem/mer.

Stk. 7. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 14 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder og ikke står i kontingentrestance ud over det kvartal, hvori generalforsamlingen holdes.

Endvidere har forældre til børn, der er medlem af en af FC Grenaa’s afdelinger, taleret og én stemme pr. forældrepar uanset børnetal, såfremt ingen af dem i forvejen er tale- og stemmeberettiget.

Stk. 8. Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, jfr. dog § 14 og § 15.

Stk. 9. Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot et medlem forlanger det.

 

§ 9 UNDERAFDELINGERNES GENERALFORSAMLING:

Stk. 1. Underafdelingens formand og menige medlemmer vælges på en underafdelingsgeneralforsamling, der indkaldes af underafdelingen.

Stk. 2. Underafdelingsgeneralforsamlingerne afholdes tidligst 6 uger og senest 14 dage før foreningens hovedgeneralforsamling.

Annoncering som ved hovedgeneralforsamling.

Stk. 3. Dagsorden skal bestå af mindst følgende punkter:

                        a. Valg af dirigent og stemmetællere.

                        b. Aflæggelse af beretning

                        c. Fremlæggelse af regnskab og budget.

                        d. Behandling af forslag, som skal være indsendt til formanden senest 8 dage før underafdelingsgeneralforsamlingen.

                        e. Valg til underafdelingen – herunder formand og kasserer hvert 2. år – mindst 2 suppleanter hvert år, samt 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år. (formand på lige årstal, og kasserer på ulige årstal).

                        f. Eventuelt

Stk. 4. Underafdelingerne skal bestå af mindst 3 medlemmer inkl. Formanden

Valgperioden er 2 år.

Stk. 5. Valgbar og stemmeberettiget er ethvert medlem inden for den pågældende aktivitet efter samme retningslinjer som i § 8, stk. 5 og 6

Stk. 6. Afdelingerne må ikke vælge eller have revisorer, der er i familie med bestyrelsesmedlem/mer eller have tættere relationer i den enkelte afdeling til bestyrelsesmedlem/mer. I så fald skal der vælges 2 revisorer, hvoraf den ene skal være uvildig og heller ikke må være i familie.

 

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Stk. 1. Ekstraordinær hoved-/underafdelingsgeneralforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen/underafdelingen eller ved skriftlig begæring herom fra mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer.        

Stk. 2. Begæring skal stiles skriftligt og begrundet til hovedformanden/ afdelingsformanden.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtaget begæring herom.

Stk. 4. Annoncering som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af dagsorden (se § 8, stk. 2.)

 

§ 11 TEGNINGSRET

Hovedbestyrelsen repræsenterer FC GRENAA udadtil, fører forhandlinger med autoriteter, byråd m.v.

FC GRENAA tegnes altid af 2 personer – hovedformanden og/eller kassereren samt et medlem af bestyrelsen

En underafdeling kan meddele tegningsret vedr. eget regnskab.

Til foretagelse af den daglige foreningsførelse kan der meddeles prokura.

Hovedbestyrelsen fører tilsyn med arbejdet i afdelingerne og kan om fornødent sætte en afdeling under administration.

 

§ 12 REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Hovedforeningens og underafdelingernes regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status og skal forelægges bestyrelse og underafdeling forinden fremlæggelse på generalforsamlingen.

Stk. 3. Kassereren har ansvaret for, at regnskabet forelægges revisorerne forinden fremlæggelse for bestyrelse og underafdeling.

Stk. 4. Alle medlemmer betaler hovedkontingent til foreningen, fastsat af bestyrelsen i en kontingentvedtægt.

Stk. 5. Afdelingskontingentet skal godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra underafdelingerne. Afdelingskontingenterne tilfalder alene den pågældende underafdeling.

Stk. 6. Den i stk. 4 omtalte kontingentvedtægt udarbejdes en gang årligt af hovedbestyrelsen og indeholder størrelsen af hovedkontingent, underafdelingskontingenter og kontingent for passive medlemmer. Ligeledes angives forfaldsterminer, betalingsmåden og størrelsen af tilladelige restancer.

Stk. 7. Offentlige tilskud søges af og tilfalder underafdelingerne.

Stk. 8. For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

 

§ 13 ÆRESMEDLEMMER:

Enhver underafdeling kan udnævne æresmedlemmer. Retningslinjer herfor fastsættes af hovedbestyrelsen.

 

§ 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 måneder før afholdelse af ordinær generalforsamling.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer forelægges til orientering på underafdelingernes generalforsamlinger.

Stk. 3. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højest 6 ugers mellemrum

 

§ 15 OPLØSNING:

Stk. 1. Hvis en underafdeling besluttes opløst, tilfalder dets ejendele foreningen (hovedafdelingen).

Stk. 2. Foreningen kan ikke opløses, såfremt 50 stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen.

Stk. 3. Vedtagelse af opløsning kræver 75 % af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum

Stk. 4. I tilfælde af foreningens opløsning opbevares foreningens formue og ejendele af Norddjurs Kommune. Hvis der ikke indenfor en periode på højest 5 år etableres en ny forening i området med samme formål som FC GRENAA, tilfalder midlerne Norddjurs Kommune til uddeling til idrætslige og/eller kulturelle formål.

Disse vedtægter afløser vedtægter af 20.04.04

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. marts 2009 og den ekstraordinære generalforsamling den 21. april 2009.

Poul Nielsen - formand
Villy Buhl Hansen - kasserer
Niels Erik Iversen - sekretær
Maria Jespersen - referent
Niels Erik Iversen - dirigent