Databehandleraftale

1. Parterne
Dataansvarlig:
FC Grenaa Bredstrupvej 26 8500 Grenaa CVR: 2906 1645

Databehandler:
Formand Poul Nilsen Bredstrupvej 26 8500 Grenaa CVR: 2906 1645

2. Aftalens baggrund
Baggrunden for aftalen er, at databehandleren behandler personoplysninger for den
dataansvarlige. Aftalen fastlægger de forpligtelser, der relaterer sig til behandlingen
og beskyttelsen af personoplysningerne.
Den dataansvarlige har i forhold til de registrerede personer ansvaret for overholdelse
af lovgivningen. Den dataansvarlige har ansvaret for, at henvendelser fra de
registrerede personer angående deres rettigheder håndteres.

3. Behandling efter instruks
Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Instruksen er
indeholdt i denne aftale. Hermed accepterer databehandleren i enhver henseende at
behandle personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og kun
med de formål og på en sådan måde, som fremgår af denne databehandleraftale.
Parternes samarbejde er i øvrigt reguleret af en særskilt aftale om system, ydelser,
betaling m.v.

3.1 Formålene med behandlingen
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
– Den dataansvarliges medlemshåndtering, herunder
kontingentopkrævning
– Som led i den dataansvarliges idrætsaktiviteter og andre aktiviteter,
herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
– Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
– Levering af varer og ydelser medlemmet har bestilt
– Administration af medlemmets relation til den dataansvarlige
2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
– Håndtering af ledernes hverv og pligter hos den dataansvarlige
– Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder
kurser
– Opfyldelse af lovkrav
– Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
– Administration af ledernes relation til den dataansvarlige

3.2 Kategorier af registrerede
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:
a) Medlemmer
b) Ledere

3.3 Genstanden for behandlingen og typen af oplysninger
Databehandleren behandler både almindelige oplysninger og de typer af oplysninger,
der er tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger m.v.), og skal
behandle alle personoplysninger strengt fortroligt. Databehandleren har alene ret til at
behandle personoplysninger til de ovennævnte formål.
Databehandleren skal behandle følgende personoplysninger 1 :
1) Medlemsoplysninger:
– Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse,
indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

2) Oplysninger om ledere:
– Almindelige personoplysninger:
o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-
mailadresse
o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til den
dataansvarlige og bankkontonummer

3.4 Etablering af passende sikkerhedsforanstaltninger
Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres,
fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab,
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen og lovgivningen
i øvrigt.

Databehandleren må til varetagelse af sine opgaver i henhold til denne aftale alene
benytte personer, der er underlagt en fortrolighedsforpligtelse.

Databehandleren skal overordnet set bistå den dataansvarlige med at opfylde dennes
forpligtelser over for den registrerede. Dette indebærer bl.a., at databehandleren på
den dataansvarliges anmodning skal give den dataansvarlige tilstrækkelige
oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger er truffet samt sikre, at der kan ske rettidig anmeldelse af
sikkerhedsbrud til Datatilsynet.

Den dataansvarlige har ret til at kræve adgang til databehandlerens fysiske lokaler og
kan også afkræve en årlig revisionserklæring.

4. Brug af underdatabehandlere
Databehandleren kan alene antage en underdatabehandler ved at indhente et
forudgående skriftligt samtykke fra den dataansvarlige.

5. Varigheden af behandlingen
Denne aftale gælder, så længe databehandleren behandler personoplysninger for den
dataansvarlige i henhold til parternes særskilte aftale om system, ydelser, betaling
m.v. Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning og efter dennes valg
slette eller tilbagelevere de behandlede personoplysninger ved den nævnte aftales
ophør.

For den dataansvarlige For databehandleren
D. 23-05-2018 D. 23-05-2018
Poul Nielsen Klubmodul
Bilaget er udarbejdet af forretningsudvalget den 23-05-2018
Godkendt af hovedbestyreselsmødet