Vedtægter

Vedtægter for FC Grenaa

§1. Foreningens navn

Foreningens navn er FC Grenaa. Foreningen er stiftet den 5. november 1973 og er hjemmehørende i Grenaa i Norddjurs Kommune.

§2. Foreningens formål

FC Grenaa er en attraktiv idrætsforening med fokus på kvalitet og alsidighed, så flest mulige borgere i alle aldre bliver medlemmer og tager aktivt del i at skabe et forpligtende fællesskab.

For at realisere foreningens formål vægter foreningen højt at uddanne ledere

og trænere idrætsligt, organisatorisk og administrativt.

§3. Foreningens tilhørsforhold

Foreningen er medlem af DGI og ldrætsrådet. De enkelte afdelinger kan efter eget valg kan være medlem af specialforbund under DlF.

§4. Medlemskab

Alle, der aktivt anerkender og vil bidrage til foreningens formål, kan blive medlem.

Medlemskab opnås, når et medlemskontingent er betalt.

Et medlem kan ekskluderes af hovedbestyrelsen eller af en afdelingsbestyrelse, hvis medlemmet skader foreningens arbejde eller omdømme. Det ekskluderede medlem kan altid anke afgørelsen til den førstkommende generalforsamling.

§5. Hovedgeneralforsamlingen

FC Grenaa består af en hovedforening med et antal afdelinger tilknyttet. Medlemmernes indflydelse sker gennem en hovedgeneralforsamling og et antal afdelingsgeneralforsamlinger.

Hovedgeneralforsamlingen, der er hele foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen annonceres i ugepressen og på foreningens hjemmeside mindst 1 måned før afholdelse.

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før og endelig dagsorden med det reviderede regnskab og evt. bilag offentliggøres senest 8 dage før på foreningens hjemmeside.

Dagsordenen skal som minimum bestå af følgende punkter:

– Valg af dirigent, stemmetæller og referent

– Aflægning af beretninger

– Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

– Behandling af indkomne forslag

– Fremlæggelse af handlingsplan og budget til godkendelse

– Valg af formand og sekretær på lige år og kasserer på ulige år

– Valg af en suppleant for et år

– Valg af en revisor for 2 år og en revisorsuppleant for 1 år

– Evt.

Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 14 år. Endvidere har forældre til børn, der er medlem, 1 stemme pr. forældrepar uanset hvor mange børn, der er medlem. Dog kan intet medlem have mere end 1 stemme.

Valgbar er alle – også personer, der ikke er medlem, der er fyldt 14 år – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

Afstemninger afgøres normalt ved almindeligt flertal- dog skal vedtægtsændringer altid have 2/3 af de fremmødtes stemmer, og opløsning af foreningen 3/4 (jvf. §12).

Afstemningsmåden afgøres af dirigenten – dog skal der være skriftlig afstemning ved kampvalg, og når 3 medlemmer ønsker det.

Det er hovedgeneralforsamlingen, der godkender oprettelse af nye afdelinger

samt nedlæggelse af eksisterende. lngen afdeling kan dog nedlægges, hvis ti

medlemmer ønsker at bevare afdelingen.

§6. Afdelingsgeneralforsamling

Generalforsamling afholdes i afdelingerne tidligst 6 uger og senest 14 dage før hovedgeneralforsamlingen. Annonceringen sker samtidigt med og med samme varsler som hovedgeneralforsamlingen.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent, stemmetæller og referent

– Aflæggelse af beretning

– Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

– Behandling af indkomne forslag

– Fremlæggelse af handlingsplan og budget

– Valg af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Formanden på lige år og kassereren på ulige år.

– Valg af en suppleant for 1 år

– Valg af repræsentant til hovedbestyrelsen og suppleant for denne

– Valg af revisor for 2 år og revisorsuppleant for 1år

Alle andre bestemmelser for gennemførelsen af generalforsamlingen følger de samme regler som tiI hovedgeneralforsamlingen.


§7. Ekstraordinærgeneralforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen eller af afdelingsbestyrelsen, og ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis

10% af medlemmerne skriftligt begærer det overfor hovedbestyrelsen eller afdelingsbestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter begæringen er modtaget. Varsling af medlemmerne inkl. dagsorden som ved ordinær generalforsamling.

§8. Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget

Hovedbestyrelsen har ansvaret for foreningens samlede Økonomiske virke samt for gennemførelsen af foreningens formål.

Hovedbestyrelsen består af en formand, en kasserer og en sekretær – kaldet

forretningsudvalget – samt af en repræsentant fra hver afdeling.

Forretningsudvalgsmedlemmerne vælges for en 2-årig periode og kan genvælges – dog kan formanden kun sidde i 3 sammenhængende perioder

Hvis et medlem af forretningsudvalget udtræder uden for tur, indtræder suppleanten, og forretningsudvalget konstituerer sig indtil næste generalforsamling.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når over halvdelen er til stede, og fraværende er blevet indbudt til mødet. Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal – ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hovedbestyrelsen kan oprette udvalg efter behov.

Hovedbestyrelsen skal forlægges afdelingernes regnskaber til orientering samt deres budget til godkendelse inden afdelingsgeneralforsamlingerne. Ved budgetoverskridelser i løbet af regnskabsåret skal det godkendes af hovedbestyrelsen.

Såfremt en afdeling kommer i økonomiske, ledelsesmæssige eller administrative vanskeligheder skal hovedbestyrelsen træde hjælpende til.

Alle hovedbestyrelsens beslutninger skal referatgøres.

Forretningsudvalgets primære opgave er at forberede hovedbestyrelsesmøder og hovedgeneralforsamling, men kan også give hjælp og sparring til udvalg og afdelinger samt igangsætte nye aktiviteter og projekter.

Alle fonds- og projektansøgninger samt sponsorkontrakter skal fremlægges for forretningsudvalget til deres orientering inden indgåelse af aftale.

§9. Afdelingerne

Hver afdeling har ansvaret for at tilbyde 1 eller flere idrætsaktiviteter til medlemmerne med udgangspunkt i foreningens formål.

Afdelingen har sit eget selvstændige virke med eget medlemskartotek og står til ansvar overfor generalforsamlingen.

Afdelingen har sin egen økonomi med eget regnskab og egenkapital, som man råder over – dog skal man have godkendt sit budget i den fælles hovedbestyrelse inden fremlæggelsen på afdelingsgeneralforsamlingen (jvf. §8).

Afdelingsbestyrelsen, der består af minimum 3 personer, fastlægger selv sin

forretningsorden. Referat af bestyrelsesmøder sendes til forretningsudvalget.

Afdelingerne kan udnævne æresmedlemmer efter retningslinjer udarbejdet af

hovedbestyrelsen.


§10. Økonomi

Foreningens og afdelingernes regnskabsår går fra 01.01 til 31.12.

Kassererne har ansvaret for regnskabsførelsen og afleverer status til bestyrelsen efter aftale i forretningsordenen.

Den valgte revisor har ret til at føre tilsyn med regnskab og kassebeholdning og skal revidere det færdige regnskab, så det kan behandles og godkendes på generalforsamlingen.

Offentlige tilskud søges og tilfalder ubeskåret afdelingerne.

Alle medlemmer betaler hovedforeningskontingent fastsat årligt af hovedbestyrelsen.

Foreningen hæfter kun for foreningens formue.

§11. Tegningsregler

Forretningsudvalget repræsenterer FC Grenaa udadtil overfor myndigheder og kommunen herunder kommunalbestyrelsen Økonomisk tegnes FC Grenaa af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer: hovedformanden eller hovedkassereren samt et bestyrelsesmedlem. Hovedbestyrelsen uddelegerer hvert år i forretningsordenen tegningsretten til afdelingsbestyrelsen for den del af økonomien, der varetages af afdelingen og kan uddelegere tegningsret til udvalg eller enkeltpersoner.

Afdelingsbestyrelsen tegnes af formanden eller kassereren samt et bestyrelses-medlem, men kan uddelegere videre til udvalg eller enkeltpersoner i afdelingen.

Ved placering af egenkapital- både afdelingernes og hovedforeningens og ved

køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen af hele hovedbestyrelsen.


§12. Opløsning

Hvis en afdeling opløses, (jvf. §5) så tilfalder evt. formue hovedforeningen.

En afdeling kan fusionere med en anden forening eller udmelde sig af FC Grenaa og medtage sine aktiver og egenkapital, hvis der er et flertal for dette i hovedbestyrelsen.

Vedtagelsen af opløsning af FC Grenaa skal ske med 3/4 af stemmerne fra fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med min. 4 ugers og max. 8 ugers mellemrum. Foreningen kan dog ikke opløses, hvis mere end 25 personer på sidste generalforsamling stemmer imod.

i tilfælde af foreningens opløsning opbevares foreningens formue og aktiver af

Norddjurs kommune. Hvis ikke der indenfor en periode på 5 år etableres en ny forening med samme formål som FC Grenaa, så tilfalder evt. formue Norddjurs kommune til uddeling til idrætslige formål i kommunen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 2017 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. maj 2017.

Hovedformand Kasserer Sekretær

Badminton Aerobic Håndbold

Petanque Folkedans Bowls/Handikapmotion

Fodbold Udvalg Floorball